mojimoji.de > Fonts > Japanische Kana-Fonts > Ajioka Kana-Fonts

Ajioka Kana-Fonts
– Fünf Schriftstile in drei Schriftklassen –

Komachi | Ryokan | Yukinari | Kodoken | Tsukiji

  • Komachi
Ajioka Komachi Medium

Komachi

Ajioka Komachi Gothic

KomachiGothic

Ajioka Komachi Hybrid

KomachiHybrid

Komachi Top

  • Ryokan
Ajioka Ryokan

Ryokan

Ajioka Ryokan Gothic

RyokanGothic

Ajioka Ryokan Hybrid

RyokanHybrid

Ryokan Top

  • Yukinari
Ajioka Yukinari

Yukinari

Ajioka Yukinari Gothic

YukinariGothic

Ajioka Yukinari Hybrid

YukinariHybrid

Yukinari Top

  • Kodoken
Ajioka Kodoken

Kodoken

Ajioka Kodoken Gothic

KodokenGothic

Ajioka Kodoken Hybrid

KodokenHybrid

Kodoken Top

  • Tsukiji
Ajioka Tsukiji

TsukijiMedium

Ajioka Tsukiji Gothic

TsukijiGothic

Ajioka Tsukiji Hybrid

TsukijiHybrid

Tsukiji Top

  • Superfamily mit 65 Schriftschnitten
Ajioka Kana Superfamily Details

Tsukiji – Komachi – Yukinari – Kodoken – Ryokan(v.l.n.r.)

Superfamily Top